ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1403.1.31 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
معماری و شهرسازی

رتبه بندی مناطق تهران بر مبنای نرخ توسعه یافتگی
نتایج یک تحقیق دانشگاهی نشان می دهد، مناطق 3، 6 و 1 توسعه یافته ترین و 15، 17 و 19 کم توسعه یافته ترین مناطق تهران هستند.

به گزارش خبرآنلاین، مسئولان شهر تهران معتقدند این شهر با سرعت بالایی به سمت توسعه یافتگی است، اما آخرین نتایج از پژوهش های دانشگاهی نشان می دهد، بسیاری از مناطق شهر تهران هنوز راه زیادی تا توسعه یافتگی دارند.

بر اساس پژوهش صورت گرفته در دانشگاه تربیت مدرس تهران و شهید بهشتی تهران، مناطق 3، 6 و 1 توسعه یافته ترین و 15، 17 و 19 کم توسعه یافته ترین مناطق تهران هستند. ( شرح کامل در جدول شماره یک) بر اساس این پژوهش که از سوی دکتر مجتبی رفیعیان دانشیار شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس تهران صورت گرفته است، مناطق شهر تهران از 31 شاخص در قالب 7معیار اصلی مقایسه شده اند ( شرح کامل در جدول شماره دو) و در آخر مناطق شهر تهران از نظر توسعه یافتگی در چهار سطح توسعه یافته، نسبتا توسعه یافته، توسعه متوسط و توسعه نیافته طبقه بندی شده اند. ( شرح کامل در جداول شماره 3 تا 9)

جدول شماره یک: رتبه بندی مناطق شهر تهران بر اساس تلفیق هفت معیار توسعه یافتگی در این پژوهش

نام مناطق شهر تهران  رتبه کلی آنها براساس توسعه یافتگی
3
2  4
1
11
5
2
6
8
9 18
10  12
11 7
12  14
13  9
14  16
15  22
16  13
17  21
18 19
19  20
20  17
21  10
22  15

جدول شماره دو: معیار های کلی و زیر معیاری های محاسبه میزان توسعه یافتگی مناطق شهر تهران 

معیار های کلی  زیر معیار ها
شاخص های مسکن قدمت بنا، جنس مصالح بنا، اندازه واحد های مسکونی، تعداد اتاق در اختیار خانوار، نحوه تصرف واحد مسکونی
شاخص های آموزش درصد باسوادی جمعیت 6 ساله وبیشتر، درصد باسودان دارای تحصیلات عالی، سرانه کاربری در بخش آموزش
شاخص های جمعیتی تراکم جمعیتی، درصد رشد جمعیت، بعد خانوار، درصد جمعیت . تا 14 ساله
شاخص های اشتغال درصد بیکاری، تعداد متخصصان به کل شاغلان، درصد اشتغال در بخش خدمات، درصد اشتغال در بخش آموزش
شاخص های دسترسی به اطلاعات درصد خانواده های برخوردار از رایانه ، استفاده از اینترنت
شاخص های محیط زیست دفع فاضلاب آشپزخانه در چاه جنبی، دفع فاضلاب آشپرخانه در محیط اطرف ، دفع فاضلاب توالت در چاه جنبی، 
شاخص های زیر ساخت ها برخورداری از برق، تلفن ثابت، آب لوله کشی، گاز لوله کشی، دستگاه حرارت و برودت مرکزی، برخورداری از حمام و آشپزخانه

جدول شماره سه: رده بندی مناطق تهران از نظر شاخص های آموزش

سطح توسعه  مناطق( به ترتیب توسعه) 
اول  3
دوم  6.1.2.5
سوم  21.18.22.7.16
چهارم  4.11.8.13.12.14.20.9.10
پنجم  17.19.15

جدول شماره چهار: رده بندی مناطق تهران از نظر شاخص های مسکن

سطح توسعه مناطق( به ترتیب توسعه) 
اول  1.6.2.3
دوم  10.14.11.4.8.13.21.7.5
سوم  17.18.19.9.15.20.16.12.22

جدول شماره پنج: رده بندی مناطق تهران از نظر شاخص های جمعیتی

سطح توسعه مناطق ( به ترتیب توسعه)
اول  7.5.6.2.1.3
دوم  8.13.21.11.4.9.22
سوم  15.19.14.20.10.16.18
چهارم  17

 جدول شماره شش: رده بندی مناطق تهران از نظر شاخص های اشتغال

سطح توسعه  مناطق ( به ترتیب توسعه)
اول  1.3.6
دوم  10.8.11.13.5.7.2
سوم  16.20.22.21.9.12.4.14
چهارم  18.17.19.15

جدول شماره هفت: رده بندی مناطق تهران از نظر شاخص های دسترسی به اطلاعات

سطح توسعه  مناطق ( به ترتیب توسعه)
اول  5.2.6.1.3
دوم  11.13.21.8.22.4.7
سوم  17.15.18.19.16.20.10.9.14.12

جدول شماره هشت: رده بندی مناطق تهران از نظر شاخص های محیط زیست

سطح توسعه مناطق ( به ترتیب توسعه)
اول  20.16.17.19
دوم  3.2.6.18.1
سوم  9.13.8.21.7.4.15.14.22.10.5.12.11

 جدول شماره نه: رده بندی مناطق تهران از نظر شاخص های زیر ساخت ها

سطح توسعه  مناطق ( به ترتیب توسعه)
اول  7.4.17.10.19.20.18.11.15.16.2.9.21.14.8
دوم  12.1.5.3.6.13
سوم  22


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 46