ثبت نام | ورود
English
امروز يکشنبه 1398.3.5 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
ژئوتکنیک

گزارشی از وضعیت قابل تامل فرونشست زمین در تهران


نقش گودهای عمیق بر شرایط هیدرولوژیکی و ژئوتکنیکی زمین


دانلود پاورپوینت دوره روش های گودبرداری و پایدارسازی گود و مسئولیت های مهندسان ناظر


آنالیز هزینه گودبرداری عمیق در تهران


هزار و پانصد و هفتاد گود رها شده در پایتخت

Copyright 2012
تعداد کاربران: 79