ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1403.4.4 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
مقالات و آثار علمی

شناسایی و تحلیل دعاوی متداول بین مشارکت های مشاوران و پیمانکاران در قراردادهایEPC

شناسایی و تحلیل دعاوی متداول بین مشارکت های مشاوران و پیمانکاران در قراردادهایEPC به روش AHP

نوع مقاله : مقاله کامل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی عمران، مدیریت ساخت، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی عمران، مدیریت ساخت، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کارفرمایان و پیمانکاران ایرانی هم اکنون با آزمودن روش EPC در چندین و چند پروژه بزرگ و کوچک، نیازمند هم فکری و نقد تجربیات گذشته برای اصلاح مشکلات این روش در ایران و در نتیجه تکامل آن هستند. روش تحقیق در پژوهش حاضر براساس هدف، از نوع تحقیق کاربردی و براساس روش، از نوع توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری آن دست اندرکاران، جامعه مهندسی و مدیران در حوزه پروژه های عمرانی با قرارداد EPCمی باشد. شاخص های به دست آمده از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های حضوری با خبرگان و صاحب نظران در قالب 4 دسته کلی (سطح یک) و 24 زیر شاخص ( سطح 2) مورد شناسایی قرار خواهد گرفت، پس از جمع آوری اطلاعات پیرامون کلیه گزینه ها با توجه به شاخص های تعیین شده، به منظور ارزیابی و انتخاب ارجح ترین شاخص توسط زیرگروه های مربوط و اولویت بندی آنها، از معیارهای تصمیم گیری با شاخص های چندگانه استفاده گردیده است . در این تحقیق با استفاده از روش AHP به شناسایی و سپس اولویت بندی و وزن دهی شاخص های ارائه شده در این مبحث پرداخته شده است، معیار عدم انجام تعهدات قراردادی کارفرما و مشاور با وزن (523/0) مهمترین معیار در تحلیل و بررسی دعاوی متداول فی ما بین مشاوران و. پیمانکاران در قراردادهای EPC پروژه های عمرانی می باشد و عوامل اشتباه در اسناد مناقصه با وزن (089/0) کم اهمیت ترین معیار از بین 4 میعار اصلی موجود می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and analysis of common claims between consultants and contractors in EPC contracts by AHP method

نویسنده [English]

  • reza nazari 2
2 Civil Engineering, Islamic Azad University Science and research branch,Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, Iranian employers and contractors using the EPC method in several large and small projects, need to analyze previous experiences to correct the problems of this method and develop it in future projects. In this research, first, by identifying the common lawsuits between the group of consulting engineers and contractors in the country's construction projects and ranking the existing lawsuits, it analyzes and examines it so that it can provide solutions for reforming the country's technical executive system by carefully examining the influential factors. The indicators obtained through library studies and face-to-face interviews with experts will be identified in the form of 4 general categories (level one) and 24 sub-indicators (level 2), after collecting information about all options. According to the determined indicators, in order to evaluate and select the most preferred index by the relevant subgroups and prioritize them, decision criteria with multiple indicators have been used. In this research, using AHP method, the indicators presented in this topic have been identified and then prioritized and weighted. The criterion of non-fulfillment of contractual obligations of employer and consultant with weight (0.523) is the most important criterion in analyzing and reviewing claims. Common among us consultants and. Contractors in EPC contracts are construction projects and the wrong factors in the tender documents with weight (0.089) are the least important criteria among the 4 main criteria available.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EPC contracts 
  •  
  • AHP algorithm 
  •  
  • consultant and contractor contracts


آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 48