ثبت نام | ورود
English
امروز دوشنبه 1402.3.15 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
اصول و مدیریت ساخت

فهرست برخی مجلات مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
فهرست برخی مجلات مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
با تشکر از آقای امیررضا رشیدی برای تهیه این لیست

THE TOP JOURNALS

Focusing construction management and project management

Q1

1

International Journal of Project Management

2.66

2

Automation in Construction

1.69

3

Construction and Building Materials

1.49

4

Building Research and Information

1.18

5

Project Management Journal

1.29

6

Journal of Management in Engineering - ASCE

1.26

7

Journal of Construction Engineering and Management - ASCE

1.04

8

Journal of Computing in Civil Engineering

0.95

9

Journal of Building Engineering

0.90

10

Construction Management and Economics

0.87

11

Engineering, Construction and Architectural Management

0.68

12

Construction Innovation

0.60

13

Journal of Asian Architecture and Building Engineering

0.24

Q2

1

Magazine of Civil Engineering

0.6

2

International Journal of Construction Management

0.57

3

Construction Economics and Building

0.54

4

Journal of Civil Engineering and Management

0.54

5

KSCE Journal of Civil Engineering

0.47

6

International Review of Civil Engineering

0.38

7

International Journal of Construction Education and Research

0.35

8

Canadian Journal of Civil Engineering

0.35

9

International Journal of Information Systems and Project Management

0.35

10

International Journal of Civil Engineering and Technology

0.29

11

Journal of Structural and Construction Engineering

0.19

Q3

1

Journal of Construction in Developing Countries

0.313

2

International Journal of Information Technology Project Management

0.23

3

International Journal of Project Organisation and Management

0.20

4

Journal of Modern Project Management

0.18آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 78