ثبت نام | ورود
English
امروز سه شنبه 1403.3.1 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
معماری و شهرسازی

تاریخ های مهم در حوزه شهرسازی و مدیریت شهری

1286: تصویب قانون بلدیه ، درنظرگرفتن تهیه نان ونظافت معابرشهر به عنوان مهمترین وظایف شهرداری ها
 1289: تدوین اولین بودجه کشور به روش
 1309: تصویب وتکمیل قانون بلدیه و قدرت اجرایی بخشیدن به بلدیه و تغییرنام بلدیه به شهرداری
 1309: برداشتن نام دارالخلافه از پایتخت
 1309: تهیه اولین نقشه دگرگونی تهران باعنوان نقشه خیابانها
 1310: تهیه نقشه وطرح برای شهر همدان توسط کارل فریش اطریشی
 1312: تصویب قانون احداث وتوسعه معابروخیابانها به عنوان اولین قانون شهرسازی درایران
 1313: تاسیس دانشگاه تهران و بانک ملی
 1316: تهیه اولین نقشه شهرسازی شهرتهران درقرن حاضر توسط فرانسوی ها
 1320: اصلاح قانون احداث وتوسعه معابروخیابانها تحت عنوان قانون توسعه معابر
 1327: تاسیس سازمان برنامه وبودجه و آغاز رسمی برنامه ریزی
 1327: شروع برنامه هفت ساله اول عمرانی قبل ازانقلاب
 1335: انجام اولین سرشماری عمومی نفوس ومسکن
 1334: شروع برنامه هفت ساله دوم عمرانی قبل ازانقلاب
 1341: ایجاد اولین شهرکهای صنعتی ( بندرانزلی و اهواز )
 1341: شروع برنامه پنج ساله سوم عمرانی قبل ازانقلاب
 1341: شروع مرحله اول اصلاحات ارضی
 1343: تشکیل وزارت آبادانی ومسکن
 1343: تصویب قانون تاسیس شهرداری ها
 1344: تصویب طرح جامع بندرلنگه به عنوان اولین مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران
 1345: احداث کارخانه ذوب آهن و شهرجدید پولادشهر
 1345: تاسیس اولیه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران
 1346: شروع برنامه پنج ساله چهارم عمرانی قبل ازانقلاب
 1346: ایجاد شهرصنعتی اهواز
 1347: تصویب قانون نوسازی وعمران شهری به منظور بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده
 1348: پایان مرحله سوم و آخرین مرحله از اصلاحات ارضی
 1348: تصویب طرح جامع تهران
 1350: ایجاد شهرصنعتی کرمانشاه
 1350: تصویب تهیه طرح های جامع برای شهرهای باجمعیت بیش از 25هزارنفر و هادی برای شهرهای با جمعیت کمتراز 25هزارنفر
 1351: تصویب قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران و تشکیل این شورا
 1351: شروع برنامه پنج ساله پنجم عمرانی قبل ازانقلاب
 1352: آغاز تهیه طرح های تفصیلی
 1352: تصویب قانون نظارت برگسترش شهرتهران و تشکیل شورای نظارت برگسترش شهر تهران
 1353: تغییرنام وزارت آبادانی ومسکن به مسکن وشهرسازی
 1353: تشکیل مرکزآمایش سرزمین در سازمان برنامه وبودجه
 1353: ایجاد شهرصنعتی رشت
 1355: تصویب آیین نامه مربوط به استفاده ازاراضی ، احداث بنا و تاسیسات درخارج از محدوده قانونی وحریم شهرها

 1356: تدوین برنامه پنج ساله ششم عمرانی قبل ازانقلاب
 1358: تشکیل شورای عالی طرح های انقلاب به عنوان اولین اقدام جهت تدوین برنامه ریزی میان مدت و درازمدت پس ازانقلاب
 1358: تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری توسط شورای انقلاب اسلامی
 1358: تشکیل سازمان عمران واراضی شهری
 1359: گسترش محدوده خدماتی شهرتهران
 1360: تصویب قانون اراضی شهری
 1361: تهیه طرح موقت حفظ وساماندهی شهرتهران توسط وزارت مسکن وشهرسازی
 1361: تصویب قانون تشکیل شوراهای اسلامی
 1363: شروع تهیه طرح های توسعه،عمران وحوزه نفوذ وتفصیلی شهرها به جای طرح های جامع
 1364: معمول گردیدن طرح های آماده سازی در کشور
 1365: تهیه اولین طرح منطقه شهری برای اصفهان
 1366: تصویب قانون زمین شهری
 1368: تاسیس شرکت عمران شهرهای جدید
 1368: تصویب لزوم مطابقت کلیه طرح های آماده سازی با طرح های جامع ، تفصیلی و هادی
 1368: جایگزینی طرح های جامع شهرستان به جای مطالعات حوزه نفوذ طرح های جامع شهر
 1368: شروع برنامه پنج ساله اول توسعه بعدازانقلاب
 1369: شروع تهیه طرح کالبدی ملی ایران توسط وزارت مسکن وشهرسازی
 1370: مطرح شدن شهرسالم برای اولین بار درایران بابرگزاری سمپوزیوم شهرسالم
 1371: تصویب آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید در هیئت وزیران
 1372: تصویب قانون سازمان ملی زمین ومسکن و تشکیل این سازمان ازادغام سازمان زمین شهری و بنیادمسکن انقلاب اسلامی در شورای عالی اداری
 1374: شروع برنامه پنج ساله دوم توسعه بعدازانقلاب
 1375: آغازکار تهیه برنامه ایران 1400 در سازمان برنامه وبودجه
 1376: تشکیل جامعه مهندسان شهرساز به عنوان اولین تشکل غیردولتی درزمینه شهرسازی
 1377: آغاز سیاست مسکن حمایتی به جای زمین حمایتی
 1377: تشکیل شوراهای اسلامی شهرها
 1379: شروع برنامه پنج ساله سوم توسعه بعدازانقلاب
 1381: تصویب طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف آن تو سط شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران
 1384: شروع برنامه پنج ساله چهارم توسعه بعدازانقلابآرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 45