ثبت نام | ورود
English
امروز جمعه 1402.6.31 Iranian Construction Engineering and Management
صفحه اصلی
حمل و نقل

آیین نامه طراحی راه های شهری در راه بازنگری

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه 19/11/94 خود كه با حضور اعضاء و مقامات محلي مربوطه تشكيل شد. پس از بحث و بررسي هاي فراوان تصميمات زير اتخاذ گرديد:

آيين نامه طراحي راههاي شهري در سال 1373 به تصويب شوراي عالي رسيده بود و طبق بند 6 آن بازنگري مداوم آن يكي از وظايف شوراي عالي بود.
اكنون پس از گذشت 21 سال، ضرورت آسيب شناسياين آيين نامه به دلايلي از جمله: ضعف در گروه بندي شبكه معابر، احاطه راههاي برون شهري توسط توسعه شهرها و تبديل آنها به راههاي عبوري و در نتيجه افزايش فراوان تلفات جاده‌اي و همچنين نياز به احداث و تعريض معابر، احساسو در دستور كار قرار گرفت و براي بررسي بيشتر به كميته فني شوراي عالي ارجاع تا چارچوب نحوه بازنگري با هدف حداكثر هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط و موثر و رعايت وظايف قانوني ساير شوراها و دستگاههاي اجرايي انجام و براي تصويب به شوراي عالي ارائه شود.
لازم به ذكر است طبق اين آيين نامه، تمامي طرحهاي شهري در حين مطالعه و تدوين و اجرا ملزم به رعايت مفاد آن هستند.
شهر نجف‌آباد داراي ويژگي‌هاي تاريخي – فرهنگي و مذهبي و دومين شهر مجموعه شهري اصفهان است. طبق پيش بيني هاي طرح : اين شهر در سال 1400، فراتر ازمقياس خود (فراتر از جمعيت 246هزار نفر) توانايي پاسخگويي به خدمات 4 ميليون نفر را خواهد داشت. بطوريكه درصد شاغلين در بخش خدمات از 46.5 به 56.7 درصد خواهد رسيد.
كليات طرح جامع شهر نجف آباد تصويب و پس از بررسي نهايي كميته فني قابل ابلاغ خواهد بود.آرشيو مطالب...


Copyright 2012
تعداد کاربران: 71